Tidligere år

 

29-11-2014
Formandens beretning fra Generalforsamlingen 2014


10-11-2012
Referat fra Generalforsamlingen 2012

05-12-2011
Referat af Generalforsamlingen i Sæby Sejlklubs lokaler 19/11 2011
Deltagere (9 personer): Peter Jacobsen (PJ), Lars Andreasen (LA), Mogens Helmer (MH), Arne Grøntved (AG), Hans E. Madsen (HE), Morten Klyvø (MK), Lars Grøntved (LG), Hans Nelleberg (HN), Kukki Pedersen (KP).

Valg af dirigent: MK foreslåes af bestyrelsen og vælges uden yderligere bemærkninger. MK fastslår at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og formalia dermed iorden.
Formandens beretning v/ næstformand Peter Jacobsen: Formand Henning Thomsen kunne desværre ikke være tilstede.
Der er blevet afholdt 3 bestyrelses- og 1 revisionsmøde
Fiskerimæssigt har 2011 været rigtig godt, det er blevet til flere klubrekorder og der er afholdt mange ture.
Klubben stod for Nordjysk Mesterskab (NM) i Hirsthals i år. Der var god deltagelse og det forløb godt. Bedste mand fra klubben var Søren Christensen som blev nr. 3.
Eskild Pedersen ligger som nr. 9 i Ambassadeur-cup´en.
Der er p.t. 46 medlemmer, dette er 7 færre end sidste år. Det er et generelt problem for alle fiskeklubber at medlemstallet daler.
Det overvejes at lave præmier og forplejning til de enkelte ture for at gøre dem mere interessante og attraktive, klubbens økonomi har dog svært ved at klare dette og det er foreløbig ikke blevet til noget.
Fremover skal kontigentet (samme beløb som sidste år) indbetales pr. netbank. Der vil kun fremsendes giro-kort til dem som ikke har netbank-mulighed.
Indvarsling til Generalforsamling foreslåes fra bestyrelsen fremover at foregå via hjemmesiden.
Det er planen at skaffe medlemmernes email-adresser og telefonnumre for at gøre kommunikationen hurtigere og lettere (email, SMS).
God jul og nytår til alle.
Formandens beretning godkendtes.
Regnskab (Kasserer Bruno Jordansen ikke tilstede): Regnskab for perioden 02-11-2009 til 01-11-2010 fremlagdes (godkendt af revisorerne tidligere - uddelt til de fremmødte) og blev gennemgået uden bemærkninger. Samlet likvide formue: 22401,21 kr. Overskud i år: 3111,43 kr. Der er dog også et tilgodehavende på 4500 kr. i depositum til M/S Mille som ikke er indregnet.
Dette blev godkendt.
Valg af formand: HT genopstillede, ingen modkanditater og genvalgtes dermed enstemmigt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: LG, PJ og Bruno Jordansen afgik iflg. vedtægterne.
Disse genvalgtes enstemmigt.
Valg af suppleanter: Thorald Nielsen og HN afgik ilfg. vedtægterne, begge genvalgtes.
Valg af revisorer: MK og HN afgik, begge genvalgtes.
Indkomne forslag: Vedtægtsændring så fremtidig indvarsling til Generalforsamlingen foregår via hjemmesiden
Fastsættelse af indkomne forslag: Vedtaget enstemmigt.
Eventuelt - herunder årets havture v. Lars Andreasen: LA opfattede årets fiskeri som værende rigtig godt. Der er således blevet til 2 klubrekorder: Leo Nysom med en havtaske på 3,6 kg. og Kukki Pedersen med en lange på 9,5 kg. Anders har taget en torsk på 10 kg. fra Hirtshals hvilket er ved at være en sjældenhed deroppe. 16 medlemmer har indvejet til point. 35 medlemmer har været tilmeldt 1 tur, dette er et højt tal for klubben. 32 ikke-medlemmer har været med på turene. Der er foreløbig 10 ud af 14 ture som har været gennemført, dette er rekord. Der overvejes at sejle med museumsskibet Johs. Hejlesen fra Hirtshals. Der er dog flere ting som gør det mindre attraktivt: det bliver nok ikke 12 timers ture, men kortere. Det er tvivlsomt om vi kan låne den alle de weekender som vi vil. Det er et mindre skib, evt. flere aflysninger p.gr. vejret. Hvor længe går det før de egentlige turbåde får sat en stopper for det osv. Det der tæller på plussiden er selvfølgelig den meget lave pris for turene. Dilemmaet er at klubben behandles usædvanligt godt af nuværende rederi (M/S Mille), således har vi i år fået rabatter og gavekort for 14800 kr.! Hvis vi vælger at tage nogle af turene med Johs. Hejlesen forsvinder denne særbehandling måske. Der overvejes derfor stadig om det bliver til noget med Johs. Hejlesen. Fiskeklubben Snøren, Gug har problemer med at fylde deres ture fra Hanstholm op. Ligeledes har vi problemer med turene fra Thyborøn. Det foreslåes derfor at booke pladser på hinandens ture, der var enighed om 2 ture i 2012 fra Hanstholm for 3-4 af klubbens medlemmer og vice versa for at prøve det. Næste år bookes iøvrigt generelt færre pladser på bådene end i år, da medlemstallet er dalende, således kun 6-8 hver gang.

Følgende havde gjort sig fortjent til præmier:

1. præmie: Lars Andreasen - 1155,5 point (vandrepokal, flaske og Diplom) 2. præmie: Peter Bach - 703,0 point (flaske + diplom) 3. præmie: Mogens Helmer - 699,5 point (flaske + diplom) 4. præmie: Kukki Pedersen - 620,0 point (flaske + diplom)

Årets sjældneste fisk (Mustadkrogen + flaske + diplom): Leo Nysom med en havtaske på 3,6 kg.

Årets største fisk %-vis efter ABU-skalaen (vandrepokal + flaske + diplom): Willy Nielsen for en kulmule på 2,700 kg. (= 150% efter ABU´s bronzeskala)

Præmie for flest tilmeldte ture: Kukki Pedersen (flaske)


Afsluttende takkede MK for god ro og orden ved generalforsamlingen.

Tak til AG for at sørge for at vi kunne låne Sæby Sejlklubs lokaler.

Sekretæren


12-10-2011
GENERALFORSAMLING FHK 2011
Generalforsamlingen 2011, vil blive afholdt i Sæby Sejlklubs lokaler, bag Jensens Fiskeresturant,havnen 9300 Sæby.
Lørdag den 19 November kl. 10.00.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår, Morten Klyvø
Formandens beretning v/ Henning Thomsen
Regnskab v/ kasseren Bruno Jordansen
Valg af formand, Henning Thomsen modtager genvalg
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På tur afgår Lars Grøntved, Peter Jacobsen, Bruno Jordansen, alle modtager genvalg
Valg af suppleanter.
På tur afgår, Thorald Nielsen og Hans Nelleberg, begge modtager genvalg
Valg af revisorer.
På tur afgår, Morten Klyvø og Hans Nelleberg, begge modtager genvalg
Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen har et forslag vedrørenede vedtægtsændring, indkaldelse af generalforsamling.
Fastsættelse af indkomne forslag
Eventuelt.
Herunder årets havture v/ Lars Andreasen
Tilmelding hos J.C.Fiskegrej Tlf. 98464303

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 14. november 2011 på mail henningogulla@webspeed.dk

Klubben vil være vært med et mindre traktement

Mød op på Generalforsamlingen og giv din mening til kende, Der er altid vigtige ting at drøfte. Få en hyggelig dag med dine fiskekammerater, på en anden måde end du plejer.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen
29-05-2011
Aflysning
Turen d. 22 - 5 blev aflyst pga manglende tilmelding, kun 2 klubmedlemmer var tilmeldt

Lars Andresen

-------------------------------------------------------------------------------------------

18-12-2010
Nordjysk Mesterskab - UPDATE
Program er færdigt, tilmelding skal ske til Henning på 98 42 53 88 eller mail, program vil blive tilsendt snarest.

mvh.

HT Program kan hentes her

-------------------------------------------------------------------------------------------

24-11-2010
REFERAT GENERALFORSAMLING FHK 2010
Her med kan dette års referat fra generalforsamlingen hentes her

mvh.

Bestyrelsen

-------------------------------------------------------------------------------------------

01-11-2010
Tema aften - Nord Norge
Skagen Havfiskeklub afholder en tema aften om havfiskeri i nord Norge d. 16 - 11 kl 19 00 i Frederikshavner Hallen, og de har været så flinke at invitere Frederikshavn Havfiskeklubs medlemmer med til denne spændende aften.

Læs mere her
Læs mere her


Mvh
Lars Andresen

10-10-2010
GENERALFORSAMLING FHK 2010
Generalforsamlingen 2010, vil blive afholdt hos Fiskepark Nord, søndag d. 14.11.2010 kl.10.00    
Fiskepark Nord
Skagensvej 164.
9900 Frederikshavn.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab v/ kasseren
Valg af formand, modtager genvalg
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På tur afgår Lars Andreasen og Hans E. Madsen. begge modtager genvalg
Valg af suppleanter
Valg af revisorer
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af indkomne forslag
Eventuelt
Tilmelding hos J.C.Fiskegrej Tlf. 98 46 43 03

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 7.novenber. 2010 - E-mail her

Der vil være mulighed for et par timers put & take fiskeri efter generalforsamlingen, egen betaling, derefter er klubben vært med et par pølser, øl og vand.

Mød op på Generalforsamlingen og giv din mening til kende, Der er altid vigtige ting at drøfte. Få en hyggelig dag med dine fiskekammerater, på en anden måde end du plejer.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen
-------------------------------------------------------------------------------------------

30-12-2009
Referat af Generalforsamlingen på M/S Albatros 1 29/11 2009


Valg af dirigent: Eskild Pedersen valgtes og fastslog at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og formalia dermed i orden.
Formandens beretning v/ Henning Thomsen:
Der er p.t. 62 medlemmer, det er 13 færre end i 2008.
Der er blevet afholdt 4 bestyrelses- og 1 revisionsmøde.
Fiskerimæssigt har 2009 været det dårligste i mands minde, det er dog blevet til enkelte nye rekorder (se under punkt 10 - Eventuelt).
Nordjysk Mesterskab (NM) havde 23 deltagere, som var noget mindre end forventet, og kunne kun knebent løbe rundt.
Klubmedlemmerne Søren Christensen og Eskild Pedersen har opnået flotte reultater i Ambassadeur-Cuppen og ved Skagen Havfiskefestival.
Særlig tak til Eskild for den ekstraordinære indsats under NM.
Også særlig tak til Jesper Christensen (JC Fisk og Fritid i Sæby) for sponsorgaverne til NM og klubbens Jubilæums- og Pokaltur.
Fiskesæsonen 2010 skydes til sidst marts/først april p.gr. tidligere års manglende tilmelding til turene i januar/februar/marts.
Der er blevet afholdt Pokal- og 30-årsjubilæumstur for klubben. Denne forløb desværre ikke særlig vellykket af mange grunde.
Klubbens økonomi er rimelig, der er stort set status quo.
Beretningen blev godkendt.
Regnskab v/ Hans E. Madsen: Regnskab for perioden 02-11-2008 til 02-11-2009 fremlagdes (uddelt til de fremmødte) og blev gennemgået uden synderlige bemærkninger. Klubbens samlede formue (26655,98 kr.) er stort set uændret i.f.t. sidste år. Dette blev godkendt. Der udtaltes fra forsamlingros for den fine økonomstyring.
Valg af formand: Henning Thomsen genopstillede, ingen modkanditater og genvalgtes dermed enstemmigt.
Valg af bestyrelse: Bruno J. (best.medlem), Lars G. (sekretær) og Peter J. (næstformand) afgik iflg. vedtægterne. Disse genvalgtes enstemmigt.
Valg af suppleanter: Hans Nelleberg og Thorald Nielsen afgik ilfg. vedtægterne, begge genvalgtes.
Valg af revisorer: Hans Nelleberg og Morten Klyvø afgik, begge genvalgtes.
Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag.
Fastsættelse af indkomne forslag: irrelevant s.f.a. ovenstående.
Eventuelt - herunder havture 2009 v. Lars Andreasen:
Lars startede med at fastslå at årets fiskeri havde været ringe.
Der har været 18 planlagte (heraf 2 ved NM) planlagte ture + 3 ekstrature (p.gr. aflysninger). 10 ture blev gennemført og 11 aflyst.
49 medlemmer har været tilmeldt mindst 1 tur.

Hent referatet i word format her

God jul & godt nytår!
Bestyrelsen
-------------------------------------------------------------------------------------------

20-10-2009
GENERALFORSAMLING FHK 2009
Søndag d.29.11.2009 kl. 09.00 på Albatros Hirtshals


Valg af dirigent (Foreslået Morten Klyvø)
Formandens beretning - Henning Thomsen
Regnskab - Hans E. Madsen
Valg af formand (Henning genopstiller)
Valg af bestyrelse afgår. (Bruno J., Lars G og Peter J.) Alle genopstiller
Valg af supleanter afgår. Hans Nelleberg og Thorald Nielsen
begge modtager genvalg
Valg af revisorer afgår. Hans Nelleberg og Morten Klyvø
begge modtager genvalg
Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. se E-mail på hjemmesiden
Fastsættelse af indkomne forslag
EVT.
-herunder Havture 2009 - Lars Andresen
Efter generalforsamlingen vil der blive en 6 timers havtur for dem, som har lyst, det er egenbetaling for fiskeriet. Der vil blive serveret et let måltid under fiskeriet som klubben står for.

TILMELDING HOS J.C FISKEGREJ TLF. 98464303 ELLER LARS ANDRESEN TLF 98465858 ELLER 26312206.

HUSK AT OPLYSE OM DU VIL DELTAGE I FISKERIET
-------------------------------------------------------------------------------------------

28-01-09
25  - 1 - 09
Så fik vi gennemført vores første klubtur i 2009, der var dog kun 3 medlemmer der deltog på turen så det er jo nok fordi at medlemmerne ikke har den store lyst til at komme ud på den tid af året, så næste år må jeg så lægge den første tur lidt senere på året. Rent fiskemæssigt var der nu heller ikke nogle der blev snydt, for selv om vi havde rigtigt godt vejr med sol og næsten ingen vind var der desværre ingen fisk, der blev kun fanget 2 torsk af 10 fiskere så der var ingen der havde noget imod at vi sejlede ind 2 timer før planlagt.

Mhv Lars

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

28-01-09
Se det nye Havtursprogram 2009


-------------------------------------------------------------------------------------------

28-01-09
På grund af stigende udgifter er der blevet besluttet
en kontingentstigning på 50 kr. til 250,- /år på bestyrelsesmøde den 3/1 2009.


-------------------------------------------------------------------------------------------

28-01-09
Frederikshavn Havfiskeklub arrangerer Nordjysk Mesterskab 20.-21. juni 2009 fra Hirtshals,
se program under "Konkurrencer".


-------------------------------------------------------------------------------------------

28-01-09
Medlemmerne opfordres hermed til at indsende fotos af de store fisk vi fanger,
fangstrapporter mv. til bestyrelsen (v/ Sekretær Lars Grøntved, e-mail: ilaarsi@gmail.com)
så vi kan få en mere spændende hjemmeside!


 
 
 
 
Frederikshavn Havfiskeklub © 2018